Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Đầu tư ra nước ngoài cần những thủ tục gì?

Sau thời gian phát triển kinh tế tại quốc gia, các doanh nghiệp có xu hướng chuyển dịch tăng tỷ lệ đầu tư ra nước ngoài. Để thuận lợi cho việc đầu tư thì các nhà đầu tư (NĐT) cần lưu ý các vấn đề sau:

Nội dung

 • Xây dựng phương án, kế hoạch đầu tư.
 • Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) ra nước ngoài.
 • Thực hiện các thủ tục đầu tư liên quan tại nước nhận đầu tư.
 • Mở tài khoản vốn.
 • Đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
 • Chuyển vốn đầu tư sang quốc gia khác.
 • Các công việc liên quan khác.

Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài 

Điều kiện cấp GCNĐKĐT ra nước ngoài

Để được cấp GCNĐKĐT ra nước ngoài, NĐT phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

NĐT có hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức sau:

 • Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.
 • Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài.
 • Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài. Sau đó, tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài.
 • Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài.
 • Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

Các ngành, nghề không được đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật

 • Kinh doanh các chất ma túy.
 • Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật.
 • Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp. Mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định.
 • Kinh doanh mại dâm.
 • Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người.
 • Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

Nguồn vốn

Trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ được chuyển sang quốc gia khác tương đương 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án quyết định chủ trương đầu tư thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Có quyết định đầu tư của NĐT phù hợp quy định của pháp luật

Lưu ý: NĐT là doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Có văn bản của cơ quan thuế

Cần phải có văn bản của cơ quan thuế. Việc này nhằm xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.

Phải được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc có ý kiến chấp thuận đối với các trường hợp sau đây

 • Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương có vốn đầu tư ra nước ngoài dưới 20 tỷ đồng.
 • Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương nhưng phải xin ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng nhà nước. Có vốn đầu tư ra nước ngoài trên 20 tỷ đồng nhưng không nằm trong danh sách phải xin chủ trương đầu tư.
 • Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng chính phủ.
 • Dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư sang quốc gia khác từ 400 tỷ đồng trở lên.
 • Dự án không thuộc ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư sang quốc gia khác từ 800 tỷ đồng trở lên).
 • Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc Hội.
 • Dự án có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên.
 • Dự án yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Hồ sơ xin cấp GCNĐKĐT ra nước ngoài

NĐT nộp hồ sơ đề nghị cấp GCNĐKĐT đầu tư cho Bộ KH&ĐT. Hồ sơ gồm:

 • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
 • Văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ kèm xác nhận số dư tài khoản ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng cho NĐT.
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với NĐT là cá nhân. Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với NĐT là tổ chức.
 • Quyết định đầu tư ra nước ngoài.
 • Đối với dự án đầu tư sang quốc gia khác trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư theo quy định của các luật chuyên ngành liên quan.
 • Xác nhận của cục thuế về việc nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính đến gần thời điểm nộp hồ sơ.

Lưu ý về hồ sơ

Đối với các dự án: Năng lượng, nông lâm nghiệp thủy sản, khảo sát thăm dò chế biến khoáng sản, sản xuất chế biến chế tạo, kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng cần sung tài liệu xác nhận có địa điểm thực hiện dự án; Giấy phép đầu tư (trong đó có ghi địa điểm); Quyết định giao/cho thuê đất; Hợp đồng/thỏa thuận cho thuê/giao đất tại nước ngoài.

Hồ sơ đóng quyển thành 03 bộ, trong đó có 01 bộ gốc và 02 bộ photo.

Quy trình thẩm tra, cấp GCNĐKĐT ra nước ngoài

 • Nhà đầu tư nộp 03 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc) cho Bộ KH&ĐT. Đồng thời, đăng ký thông tin tại đây theo quy định.
 • Bộ KH&ĐT tiếp nhận hồ sơ.
 • Bộ KH&ĐT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
 • Trường hợp dự án có vốn đăng ký chuyển ra nước ngoài bằng ngoại tệ tương đương 20 tỷ đồng trở lên thì Bộ KH&ĐT lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. .
 • Bộ KH&ĐT cấp GCNĐKĐT ra nước ngoài theo thời hạn quy định. hoặc có văn bản thông báo từ chối nêu rõ lý do gửi NĐT.

Chuyển vốn sang quốc gia muốn đầu tư

Mở và sử dụng tài khoản chuyển vốn tại Ngân hàng

 • Sau khi được cấp GCNĐKĐT, nhà đầu tư phải mở 01 tài khoản vốn đầu tư. Số vốn này được thể hiện bằng 01 loại ngoại tệ phù hợp với nhu cầu của quốc gia nhận đầu tư. Việc mở tài khoản được thực hiện tại 01 (một) tổ chức tín dụng được phép và đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước.
 • Trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam, NĐT được mở và sử dụng đồng thời 01 tài khoản chuyển vốn đầu tư bng đng Việt Nam và 01 tài khoản vn đầu tư bằng ngoại tệ.
 • Nhà đầu tư có nhiều dự án đầu tư ở nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư riêng biệt cho từng dự án.
 • Trường hợp dự án đầu tư ở nước ngoài có sự tham gia của nhiều NĐT, mỗi NĐT phải mở tài khoản vốn đầu tư riêng biệt đ chuyển vốn ra nước ngoài trong phạm vi tổng vốn đầu tư và tỷ lệ phần vốn p theo GCNĐKĐT ra nước ngoài do cơ quan có thm quyền của Việt Nam cấp.

Đăng ký giao dịch ngoại hối đối với tài khoản chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối

Theo quy định tại Thông tư 12/2016/TT-NHNN, NĐT phải đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với ngân hàng Nhà nước sau khi:

 • Được cơ quan có thẩm quyền cấp GCNĐKĐT ra nước ngoài. Đồng thời GCNĐKĐT ra nước ngoài còn hiệu lực theo quy định của pháp luật.
 • Hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận hoặc cấp phép hoặc sau khi NĐT đã được cấp tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư.
 • Mở tài khoản vốn đầu tư tại tổ chức tín dụng được phép theo quy định. Việc này được thực hiện trước khi chuyển vốn sang quốc gia khác.

Hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đăng ký giao dịch ngoại hi liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
 • Bản sao được cp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực, bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu GCNĐKĐT ra nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. 
 • Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của NĐT về tính chính xác của bản sao và bản dịch) văn bản chấp thuận, cấp phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư cấp. Tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.
 • Văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản của NĐT. Trong đó, nêu rõ số tài khoản và loại ngoại tệ.
 • Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền NĐT đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp GCNĐKĐT đầu tư ra nước ngoài để đáp ứng các chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư ở nước ngoài.
 • Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam đi với trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam. 

Dịch vụ trọn gói đăng ký đầu tư ra nước ngoài của PhamDoLaw

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục xin cấp GCNĐKĐT ra nước ngoài

Dựa trên thông tin khách hàng cung cấp và thông tin từ đối tác luật nước tiếp nhận đầu tư, PhamDoLaw sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Soạn thảo Văn bản đăng ký đầu tư.
 • Soạn thảo Quyết định đầu tư.
 • Hướng dẫn và soạn thảo biểu mẫu để khách hàng làm Văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ. Hay xin văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng.
 • Soạn thảo biểu mẫu xin xác nhận của cục thuế về việc NĐT hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Thời gian tính đến gần thời điểm nộp hồ sơ.
 • Thực hiện thủ tục xin cấp GCNĐKĐT ra nước ngoài tại Cục đầu tư nước ngoài – Bộ kế hoạch và đầu tư.
 • Giải trình, bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu.

Bước 2: Hướng dẫn khách hàng mở tài khoản chuyển vốn đầu tư

Bước 3: Đăng ký giao dịch ngoại chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài tại Ngân hàng nhà nước

 • PhamDoLaw soạn thảo toàn bộ tờ khai, chuẩn bị hồ sơ cần thiết theo quy định.
 • Nộp hồ sơ tại Ngân hàng nhà nước chi nhánh trực thuộc trung ương nơi NĐT cư trú.
 • Giải trình, bổ sung hồ sơ khi cáo yêu cầu.
 • Tiếp nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng.
 • Hướng dẫn khách hàng liên hệ với Tổ chức tín dụng để thực hiện chuyển tiền ra nước ngoài.

Thời gian thực hiện

 • Thời gian chuẩn bị hồ sơ: Tùy vào khách hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ luật tại nước đầu tư.
 • Thời gian xin cấp GCNĐKĐT: 02 – 2,5 tháng kể từ ngày hoàn thiện hồ sơ.
 • Thời gian đăng ký giao dịch chuyển tiền sang quốc gia muốn đầu tư: 15 ngày làm việc.

>> Xem thêm: Một số dịch vụ pháp lý khác của PhamDoLaw

PhamDoLaw luôn tự hào là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn giải pháp pháp lý cho doanh nghiệp. Với kinh nghiệm đó, chúng tôi tự tin cung cấp dịch vụ đầu tư ra nước ngoài.

 • 1
0901 752 679