Pham Do LawPham Do LawPham Do Law
(Tư vấn miễn phí 24/7)
info. phamdo@gmail.com
P. 11, quận Bình Thạnh
Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Price list

Price list

Select the offer that best fits your company.

Services for forming businesses Other business registration services

Gói cơ bản
 • MIỄN PHÍ tư vấn
 • Soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp
 • Sao y/chứng thực các tài liệu
 • Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp
 • Nhận kết quả
 • Làm con dấu
 • Thông báo sử dụng mẫu dấu
 • Công bố thành lập
 • Mở tài khoản ngân hàng
 • Thông báo số tài khoản ngân hàng
 • Chữ ký số (3 năm)
 • Khai lệ phí và nộp tiền lệ phí môn bài
 • Soạn hồ sơ thuế ban đầu
 • Nộp phương pháp khấu hao tài sản
 • Đăng ký hóa đơn điện tử (300 số)
 • Thông báo phát hành hóa đơn
 • Lập sổ cổ đông/thành viên
 • Lập chứng nhận góp vốn/cổ phần
 • Tặng bảng hiệu tiêu chuẩn

Name

Particular

Service fees

State fees + other expenses *

Total

Interpretations *

Content modification for business registration

Change company name

           1,000,000

                 500,000

            1,500,000

Publication fee: 100.000đ
Seal fee: 400.000đ

Professional transition

           1,000,000

                 100,000

            1,100,000

Publication fee: 100.000đ

Change of legal representative

           1,000,000

                 100,000

            1,100,000

Publication fee: 100.000đ

Change of member/shareholder

           1,000,000

                 100,000

            1,100,000

Publication fee: 100.000đ

Change of charter capital

           1,000,000

                 100,000

            1,100,000

Publication fee: 100.000đ

Change of owner

           1,000,000

                 100,000

            1,100,000

Publication fee: 100.000đ

Change of address to another province (Excluding tax settlement processing)

           2,000,000

                 500,000

            2,500,000

Publication fee: 100.000đ
Seal fee: 400.000đ

Change of address to another province (Including tax settlement processing)

           3,000,000

                 500,000

            3,500,000

Publication fee: 100.000đ

Change of address in the same province and district

           1,000,000

                 100,000

            1,100,000

Publication fee: 100.000đ

Change of address from the same province, different district

           1,500,000

                 100,000

            1,600,000

Publication fee: 100.000đ

Change branch/representative office/business location

           1,000,000

 

            1,000,000

 

Quick work (added)

           2,000,000

 

            2,000,000

 

Suspend operation/operation ahead of time

Temporarily suspending operations in Hanoi and Ho Chi Minh City

               500,000

 

               500,000

 

Temporarily suspending operations in other provinces

           1,000,000

 

            1,000,000

 

Transforming the type of Enterprise

Transforming the type of Enterprise

           2,000,000

                 500,000

            2,500,000

Publication fee: 100.000đ
Seal fee: 400.000đ

Division, partial division, consolidation, unified enterprise

Division, partial division, consolidation, unified enterprise (included handling with tax)

           4,000,000

                 500,000

            4,500,000

Publication fee: 100.000đ
Seal fee: 400.000đ

Announcement of a share private placement

Announcement of private placement of shares

           2,000,000

 

            2,000,000

 

Dissolution

Termination of branch/representative office/business location (including tax, customs, police seal)

           2,000,000

 

            2,000,000

 

Enterprise dissolution (including tax, customs, police seal)

           3,000,000

 

            3,000,000

 
0901 752 679