Pham Do LawPham Do LawPham Do Law
(Tư vấn miễn phí 24/7)
info. phamdo@gmail.com
P. 11, quận Bình Thạnh
Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Dịch vụ xin gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Thương mại 2005, thời hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện là 05 năm. Tuy nhiên, không được vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh. Hoặc giấy tờ tương đương khác nếu các giấy tờ đó có quy định về thời hạn. Như vậy, nếu thương nhân nước ngoài vẫn muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thì phải làm thủ tục xin Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài. Qua vấn đề trên, Pham Do Law xin đưa ra ý kiến của mình đối với vấn đề này.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Thương mại 2005;
 • Nghị định 07/2016/NĐ-CP;
 • Thông tư 11/2016/TT-BCT;

Khi nào Giấy phép được gia hạn?

Khi thời hạn được quy định trong giấy phép đã hết; thương nhân nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập. Và;

Nếu có hành vi vi phạm bị thu hồi Giấy phép theo quy định tại Điều 44 Luật Thương mại 2005 thì không được gia hạn:

 • Văn phòng đại diện không hoạt động trong 01 năm và không phát sinh giao dịch với cơ quan cấp giấy phép thành lập;
 • Không báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện trong 02 năm liên tiếp;
 • Không báo cáo, cung cấp tài liệu theo yêu cầu của cơ quan quản lý tới cơ quan cấp Giấy phép trong thời hạn 06 tháng, tính từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;
 • Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật.

Điều kiện để gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài

 • Thương nhân vẫn còn nhu cầu hoạt động dưới hình thức Văn phòng đại diện tại Việt Nam;
 • Có phát sinh giao dịch với cơ quan cấp giấy phép theo Luật tại quốc gia mà thương nhân nước ngoài thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;
 • Văn phòng đại diện không có hành vi vi phạm các quy định của Pháp luật Việt Nam;
 • Thủ tục xin gia hạn cần thực hiện ít nhất 30 ngày trước khi giấy phép hết hạn.

Hồ sơ xin gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Theo quy định tại Điều 22 Luật Thương mại 2005 quy định về hồ sơ xin gia hạn như sau:

1/ Bộ hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị gia hạn theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

gia-han-giay-phep-thanh-lap-van-phong-dai-dien-cong-ty-nuoc-ngoai (2)

 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương;
 • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế, tài chính trong năm gần nhất do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài;
 • Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

2/ Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bản sao báo cáo tài chính phải được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

“1. Hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh phải được nộp trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép hết hạn.

2. Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh. Trường hợp không gia hạn phải có văn bản nêu rõ lý do.

5. Trường hợp việc gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn hoặc không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không gia hạn phải có văn bản nêu rõ lý do.”

Cơ quan có thẩm quyền gia hạn Giấy phép

Sở Công Thương nơi thương nhân dự kiến đặt trụ sở Văn phòng; ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Thời hạn nộp hồ sơ

Thương nhân nước ngoài phải nộp hồ sơ xin gia hạn trong vòng ít nhất 30 ngày. Tính từ trước khi Giấy phép thành lập hết hạn;

Cách thức nộp hồ sơ

Thương nhân có thể chọn 1 trong 3 cách nộp sau:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan cấp Giấy phép;
 • Nộp hồ sơ qua đường bưu điện, các dịch vụ bưu chính viễn thông đến Cơ quan cấp Giấy phép;
 • Nộp hồ sơ trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Thời gian giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc; Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ. Trong suốt quá trình giải quyết, việc yêu cầu bổ sung sẽ được thực hiện tối đa một lần.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ. Cơ quan ra quyết định gia hạn hoặc không gia hạn Giấy phép. Nếu từ chối gia hạn, Cơ quan phải có văn bản nêu rõ lý do.

Một số lưu ý

Nếu việc gia hạn chưa được quy định tại văn bản vi phạm pháp luật chuyên ngành thì trong thời hạn 03 ngày làm việc. Thời gian tính từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ. Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép. Bộ phải có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn Giấy phép.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận được văn bản ý kiến của Bộ. Cơ quan đồng ý hoặc không đồng ý cho thương nhân nước ngoài gia hạn Giấy phép. Nếu không gia hạn, Cơ quan cấp Giấy phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài được gia hạn mấy lần?

Hiện nay, Pháp luật Việt Nam chưa quy định về số lần Gia hạn Giấy phép.

Như vậy, nếu thương nhân nước ngoài đáp ứng đủ các điều kiện gia hạn. Thương nhân có thể tiếp tục gia hạn giấy phép để hoạt động tại Việt Nam.

Câu hỏi 2: Trường hợp nào bị từ chối gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài?

Trả lời: Trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập thì thương nhân bị từ chối gia hạn Giấy phép. Các trường hợp bị thu hồi được quy định tại Luật Thương mại.

Căn cứ theo quy định tại Điều 44 Luật Thương mại 2005 như sau:

 • Văn phòng đại diện không hoạt động trong 01 năm;
 • Không phát sinh giao dịch với cơ quan cấp giấy phép thành lập;
 • Không báo cáo hoạt động của Văn phòng trong 02 năm liên tiếp;
 • Không báo cáo, cung cấp tài liệu theo yêu cầu của cơ quan quản lý tới cơ quan cấp Giấy phép. Thời hạn trong 06 tháng (tính từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản);
 • Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật.

Như vậy, nếu thương nhân nước ngoài có hành vi vi phạm thuộc các trường hợp trên sẽ bị từ chối gia hạn Giấy phép.

Dịch vụ xin gia hạn Giấy phép của Pham Do Law

Khách hàng cần cung cấp

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Bản sao Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương;
 • Bản sao hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người đứng đầu Văn phòng nếu người đó là người Việt Nam;
 • Bản sao hộ chiếu của người đứng đầu Văn phòng nếu đó là người nước ngoài.

Phạm vi công việc

 • Nhận hồ sơ và tư vấn về các vấn đề liên quan đến gia hạn Giấy phép;
 • Soạn thảo nộp hồ sơ phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật;
 • Hỗ trợ sao y, chứng thực các tài liệu có liên quan;
 • Xin gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;
 • Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng;
 • Hướng dẫn khách hàng các thủ tục cần tuân thủ sau khi được cấp giấy phép.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Dịch vụ gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

0901 752 679