Pham Do LawPham Do LawPham Do Law
0

Thủ tục Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Việc nhận in ấn các ấn phẩm cho nước ngoài cũng cần phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Cụ thể, các cơ sở in ngoài việc xin giấy phép hoạt động in còn phải xin thêm giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài.

Cơ sở pháp lý

Luật Xuất bản;

– Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

– Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP.

Định nghĩa về in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Theo quy định tại Luật Xuất bản thì: “xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức: Sách in; Sách chữ nổi; Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp; Các loại lịch; Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách”

Sản phẩm được phép in gia công cho nước ngoài gồm:

+ Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác;

+ Mẫu, biểu mẫu giấy tờ của cơ quan, tổ chức;

+ Tem chống giả;

+ Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá;

+ Các sản phẩm in khác có nội dung về chính trị, lịch sử, địa lý, tôn giáo, địa giới hành chính Việt Nam.

Các hoạt động được thực hiện gồm:

+ Chế bản là tạo ra bản phim, bản can, khuôn in để in hoặc bản mẫu để photocopy.

+ In là sử dụng công nghệ, thiết bị để tạo ra sản phẩm in của nước ngoài.

+ Gia công sau in là sử dụng công nghệ, thiết bị, công cụ, chuyên môn kỹ thuật để thực hiện các công việc gia công tờ in thành sản phẩm in hoàn chỉnh theo bản mẫu in của nước ngoài

Sau khi thực hiện in gia công xuất bản phẩm xong thì sản phẩm in phải được xuất khẩu ra nước ngoài mà không được phép lưu hành tại Việt Nam.

Điều kiện cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

– Cơ sở in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và đáp ứng đủ các điều kiện về in xuất bản phẩm;

– Nội dung xuất bản phẩm in gia công cho nước ngoài không được vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật xuất bản, cụ thể là cấm in gia công các xuất bản phẩm có nội dung:

+ Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

+ Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục;

+ Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định;

+ Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

– Có hợp đồng với tổ chức, cá nhân đặt chế bản, in, gia công sau in. Trong hợp đồng phải thể hiện thông tin về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nước ngoài có sản phẩm đặt chế bản, in, gia công sau in; thông tin về tên, loại sản phẩm in, số lượng in, địa điểm sản xuất, thời gian xuất khẩu, tên cửa khẩu xuất khẩu, quốc gia nhập khẩu sản phẩm in và các thông tin khác có liên quan;

Hồ sơ xin cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

– Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (Mẫu số 20 ban hành kèm theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT);

– Hai bản mẫu xuất bản phẩm đặt in;

– Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm;

– Bản sao có chứng thực hợp đồng in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; trường  hợp hợp đồng  bằng  tiếng  nước ngoài  thì phải kèm  theo  bản dịch tiếng Việt;

– Bản sao hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đặt in hoặc giấy ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền đặt in.

Thẩm quyền cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền cấp Giấy phép này, cụ thể nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép 

– Cách thức nộp hồ sơ: gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

– Số lượng: 1 bộ hồ sơ

– Thời gian: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ trao Giấy biên nhận hồ sơ hẹn trả kết quả sau 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sau thời hạn trên, nếu cơ sở in đủ điều kiện thì sẽ được cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài, nếu không đủ điều kiện thì sẽ được trả thông báo từ chối nêu rõ lý do. Khi nhận được thông báo từ chối cấp phép thì cơ sở in phải nộp lại hồ sơ mới chứ không được sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

– Phí/lệ phí nhà nước: Thủ tục không tốn phí/lệ phí nhà nước

Quy định cần tuân thủ sau khi cấp giấy phép 

Trách nhiệm sau khi được cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

– Cơ sở in chỉ được nhận chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài loại sản phẩm in phù hợp với nội dung ghi trong giấy phép hoạt động in hoặc nội dung đã được xác nhận đăng ký hoạt động;

– Có hợp đồng với tổ chức, cá nhân đặt chế bản, in, gia công sau in. Trong hợp đồng phải thể hiện thông tin về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nước ngoài có sản phẩm đặt chế bản, in, gia công sau in; thông tin về tên, loại sản phẩm in, số lượng in, địa điểm sản xuất, thời gian xuất khẩu, tên cửa khẩu xuất khẩu, quốc gia nhập khẩu sản phẩm in và các thông tin khác có liên quan;

– Cập nhật thông tin của sản phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in vào “Sổ quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in”;

– Trường hợp nhận chế bản, in, gia công sau in sản phẩm là báo, tạp chí, tờ rời, tờ gấp và các sản phẩm in khác có nội dung về chính trị, lịch sử, địa lý, tôn giáo, địa giới hành chính Việt Nam, chủ quyền quốc gia, cơ sở in phải có văn bản khai báo đầy đủ, chính xác thông tin về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt chế bản, in, gia công sau in; thông tin về tên, loại sản phẩm in, số lượng in, địa điểm sản xuất, cửa khẩu xuất khẩu sản phẩm in. Văn bản khai báo gửi qua dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in cấp tỉnh nơi cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in chậm nhất 01 ngày sau khi có hợp đồng in;

– Xuất khẩu 100% sản phẩm in ra nước ngoài;

– Yêu cầu tổ chức, cá nhân trung gian đặt chế bản, in, gia công sau in cung cấp hồ sơ hải quan thể hiện việc xuất khẩu 100% số lượng sản phẩm in để lưu giữ tại cơ sở in trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày xuất khẩu;

– Trường hợp có nhu cầu phát hành hoặc sử dụng sản phẩm in tại Việt Nam, cơ sở in hoặc tổ chức, cá nhân đặt chế bản, in, gia công sau in phải làm thủ tục nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Lưu giữ và quản lý hồ sơ nhận in xuất bản phẩm

Người đứng đầu cơ sở in xuất bản phẩm phải tổ chức thực hiện lưu giữ và quản lý hồ sơ nhận in xuất bản phẩm trong 24 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng in. Hồ sơ phải lưu giữ gồm:

– Bản chính giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài;

– Bản thảo có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài.

Dịch vụ xin giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Phạm vi công việc

– Tư vấn điều kiện xin cấp phép;

– Thu thập, kiểm tra tính hợp lệ của tài liệu cần nộp cho cơ quan cấp phép;

– Rà soát hợp đồng đặt in, dịch thuật nếu hợp đồng là tiếng nước ngoài;

– Soạn thảo hồ sơ xin cấp phép;

– Nộp hồ sơ và nhận kết quả là giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Thời gian thực hiện

Trong vòng 4 tiếng kể từ sau khi ký hợp đồng dịch vụ, chúng tôi sẽ cung cấp bộ hồ sơ để trình ký khách hàng.

Sau 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, khách hàng sẽ nhận được kết quả.Lợi ích khi sử dụng dịch vụ

Khách hàng không cần đi lại, chỉ cần cung cấp tài liệu và thông tin, việc còn lại đã có Phạm Đỗ lo.

Phí dịch vụ trọn gói, không có yêu cầu phí phát sinh.
Khách hàng cần cung cấp

– Hai bản mẫu xuất bản phẩm đặt in;

– Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm;

– Bản sao có chứng thực hợp đồng in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài;

– Bản chụp hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đặt in.

>> Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động in

>> Xem thêm: Thủ tục đăng ký hoạt động cơ sở in

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

0972599340