Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Mẫu đề án thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Mẫu đề án thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp là một tài liệu quan trọng khi xin giấy phép ICP. Tuy nhiên, Luật chỉ quy định đề án cần có các nội dung như: Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin, các chuyên Mục dự kiến; nguồn tin chính thức, bản in trang chủ và các trang chuyên Mục chính; phương án nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính bảo đảm hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp phù hợp với các quy định tại điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ khoản 5 Điều 23 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP; thông tin địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam; Tuy nhiên, Luật không quy định hình thức thể hiện, giải trình hoặc cung cấp những gì để chứng minh. Do đó, Pham Do Law sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian tìm hiểu và soạn thảo đề án với mẫu đề án dưới đâu.

TÊN TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày… tháng…. năm 20…

 

ĐỀ ÁN THIẾT LẬP

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP TRÊN MẠNG

 

1. Thông tin đơn vị:

– Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: [công ty ………………………….]

– Địa chỉ trụ sở chính: số …, đường …, phường/xã…, quận/huyện…, thành phố Hồ Chí Minh.

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập số: ……………………………………………………….

– Nơi cấp: ………………………………, Ngày cấp: …/……/……….

+ Chức danh (Chức vụ): ……….

+ Số điện thoại di động: …………

+ Số điện thoại cố định: (nếu có)

+ Địa chỉ e-mail : …………….

2. Tên miền (được quy định tại Điều 23b Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn như sau):

Tên miền chính: www.[dãy ký tự tạo nên tên miền].vn, có giá trị đến ngày …./…./….., đăng ký sử dụng tại: [Trung tâm internet Việt Nam hoặc nhà đăng ký tên miền tại Việt Nam].

– Tên miền phụ (nếu có): www.[dãy ký tự tạo nên tên miền].com.vn, có giá trị đến ngày …./…./….. , đăng ký sử dụng tại: [Trung tâm internet Việt Nam hoặc nhà đăng ký tên miền tại Việt Nam].

Ghi chú:

– Tên miền (chính và phụ) đề nghị cấp phép phải còn hạn sử dụng tối thiểu 6 tháng kể từ ngày nộp đơn đề nghị cấp phép.

– Đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí.

– Tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam sử dụng các tên miền quốc tế để thiết lập trang thông tin điện tử phải thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông tại Website www.thongbaotenmien.vn

3. Mục đích thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp: [được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 23đ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn như sau]

Trang thông tin điện tử tổng hợp của [tên tổ chức, doanh nghiệp] chỉ:

– Cung cấp thông tin về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật,…. được trích dẫn từ các cơ quan báo chí Việt Nam hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan Đảng, Nhà nước.

– Cung cấp thông tin [trong lĩnh vực hoạt động của đơn vị] nhằm phục vụ sản xuất, kinh doanh; hoặc

– [mục đích khác……………]

4. Nguồn tin chính thức: [quy định tại Khoản 18 Điều 3, Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn như sau]

– [Tên tổ chức, doanh nghiệp] chỉ tổng hợp những nội dung thông tin phù hợp với [ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh hoặc chức năng nhiệm vụ] của tổ chức, doanh nghiệp.

– [Tên tổ chức, doanh nghiệp] chỉ tổng hợp những thông tin được đăng, phát trên báo chí Việt Nam hoặc trên các trang thông tin điện tử của cơ quan Đảng, nhà nước theo quy định pháp luật về báo chí, sở hữu trí tuệ.

5. Nội dung thông tin, các chuyên mục dự kiến [được quy định tại điểm c Kkhoản 1 Điều 23đ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn như sau]

[Tên tổ chức, doanh nghiệp] chỉ cung cấp, giới thiệu những nội dung thông tin liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của [tên đơn vị…] đồng thời cung cấp những nội dung thông tin về [khoa học kỹ thuật, y tế, giáo dục, thể thao, giải trí theo đúng lĩnh vực ngành nghề đã đăng ký (***Giấy phép kinh doanh phải có Mã ngành 6312: Cổng thông tin (trừ hoạt động báo chí): Thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp) ]. Gồm các mục/chuyên mục sau:

– Mục/chuyên mục “Giới thiệu”: giới thiệu thông tin tổ chức/doanh nghiệp

– Mục /chuyên mục “kinh tế”: tổng hợp các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế, thị trường,….

– Mục/chuyên mục “Y tế”: tổng hợp các nội dung liên quan đến tình hình khám chữa bệnh, khoa học kỹ thuật trong ngành y.

– Mục/chuyên mục “……”:

Lưu ý: Tổ chức/doanh nghiệp thể hiện đầy đủ các mục/chuyên mục dự kiến xây dựng trên website. Trường hợp có các chuyên mục con thì cũng liệt kê đầy đủ và giải thích nội dung của từng chuyên mục.

6. Địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam [là vị trí, địa chỉ mà tổ chức, doanh nghiệp đặt hệ thống máy chủ hoặc thuê hệ thống máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Web hosting để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp]

– [viết tên đầy đủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập internet/doanh nghiệp cho thuê hệ thống máy chủ/……]

– Địa chỉ: số …, đường …, phường/xã…, quận/huyện…, tỉnh/thành phố.

Ghi chú: Đảm bảo phải có ít nhất 01 (một) hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam.

7. Phương án tổ chức và nhân sự

a. Người chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp:

– Họ và tên: ………………………………….. Nam/nữ: ……………..

– Số điện thoại:………………………………………………………….

– Địa chỉ email: …………………………………………………………

– Trình độ chuyên môn: ………………………………………………..

– Chuyên ngành: ………………………………………………………..

(Nếu người chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp không phải là chủ doanh nghiệp, người đại diện hợp pháp thì người đại diện quản lý phải có giấy ủy quyền và sở yếu lý lịch)

b. Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin:

– Họ và tên: …………………………………….Nam/nữ: ……………

– Số điện thoại: …………………………………………………………

– Địa chỉ email: …………………………………………………………

– Trình độ chuyên môn: [đại học hoặc trên đại học].

– Chuyên ngành: ………………………………………………………..

c. Người quản lý kỹ thuật

– Họ và tên: …………………………………….Nam/nữ: ……………

– Số điện thoại: …………………………………………………………

– Địa chỉ email: …………………………………………………………

– Trình độ chuyên môn: ………………………………………………..

– Chuyên ngành: ………………………………………………………..

[Ghi chú: Người quản lý kỹ thuật phải đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 23a Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ].

8. Phương án kỹ thuật [được quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 23đ và điểm a, c, d, đ, e Khoản 1 Điều 23c Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn như sau:]

a. Sơ đồ hệ thống kết nối thiết bị kỹ thuật (bản vẽ)

b. Danh mục, tính năng thiết bị của hệ thống kỹ thuật [để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (bao gồm danh mục thiết bị, cấu hình máy chủ, thiết bị mạng…)]

c. Phương thức kết nối: [cách thức kết nối giữa người dùng, thiết bị mạng và máy chủ (phần mô tả chi tiết quá trình hoạt động của Sở đồ hệ thống kết nối thiết bị kỹ thuật mục a)]

d.Quy trình sao lưu dữ liệu [đảm bảo việc lưu trữ tối thiểu 90 (chín mươi) ngày đối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 02 (hai) năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải].

đ. Quy trình tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng

[Bước 1: Cách thức tiếp nhận thông tin cảnh báo vi phạm từ người sử dụng như thế nào?

Bước 2: Cách thức xử lý của tổ chức, doanh nghiệp sau khi tiếp nhận thông tin cảnh báo vi phạm từ người sử dụng như thế nào?

Bước 3: kết quả hoặc biện pháp xử lý thông tin cảnh báo vi phạm từ người sử dụng là gì?.

Bước 4: …..].

e. Quy trình phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin

– Các hình thức tấn công phổ biến trên môi trường mạng [ví dụ như: tấn công từ chối dịch vụ DoS, DDoS?

– Phương án bảo mật và an toàn thông tin:[có sử dụng phần cứng Firewall, phần mềm ứng dụng Anti-virus, cài đặt password truy cập hệ thống theo kiểu phức tạp, phân quyền truy nhập hệ thống,… như thế nào?]

– Quy trình xử lý truy nhập bất hợp pháp, cụ thể như:

Bước 1: Cách thức phát hiện và cảnh báo truy nhập bất hợp pháp như thế nào?

Bước 2: Cách thức ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp sau khi tiếp nhận như thế nào?

Bước 3: Kết quả hoặc biện pháp xử lý tổ chức/cá nhân truy nhập bất hợp pháp như thế nào?.

Bước 4: ……

f. Phương án dự phòng và khắc phục sự cố kỹ thuật

– Dự phòng thiết bị kỹ thuật, cơ sở dữ liệu như thế nào?

– Dự phòng đường truyền internet như thế nào?

– Dự phòng nguồn điện và phòng cháy chữa cháy như thế nào?

9. Về quản lý thông tin [được quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 23đ và Khoản 1 Điều 23d Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn như sau:]

a. Quy trình đăng tải nội dung thông tin ra công cộng [nêu rõ các bước thực hiện như: thu thập thông tin từ nguồn tin chính thức, chọn nội dung để được đăng tải và kiểm duyệt trước khi phát hành ra công cộng]

b. Quy trình kiểm tra các nội dung thông tin sau khi đăng tải ra công cộng [nêu rõ các bước thực hiện].

c. Quy trình phối hợp ngăn chặn, gỡ bỏ nôi dung thông tin [chậm nhất sau 03 (ba) giờ kể từ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua hình thức:bằng văn bản, điện thoại, email].

[Bước 1: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi yêu cầu đến [tên tổ chức, doanh nghiệp] thông qua nhân sự đầu mối tiếp nhận thông tin của [tên tổ chức, doanh nghiệp] bằng các phương thức cụ thể như:

– Tên tổ chức, doanh nghiệp………………………………………………..

– Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………

– Họ tên:[đầu mối liên lạc]………………………………………………..

– Số điện thoại liên lạc: ………………………………………………………

– E-mail: ………………………………………………………………………..

Bước 2: Cách thức xử lý, phối hợp xử lý các yêu cầu của cơ quan chức năng trong nội bộ tổ chức, doanh nghiệp như thế nào?

Bước 3: kết quả hoặc biện pháp xử lý?.

Bước 4: phản hồi thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền như thế nào].

10. Phương án tài chính [quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 23đ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn như sau:]

a. Nguồn vốn:

[- nguồn thu dự kiến: từ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị;

– Sử dụng vốn hoạt động thường xuyên của tổ chức, doanh nghiệp;

– Các nguồn vốn khác ….]

b. Kế hoạch chi (đầu tư thiết bị kỹ thuật, chi phí vận hành), ví dụ như:

A. Chi phí đầu tư thiết bị kỹ thuật

Đơn vị tính: VND
TT Thiết bị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 Router A
2 Firewall B
3 Switch C
4 Máy chủ

– web;

– database

– backup

– …

5 Máy tính cá nhân (PC + Laptop)
6 ………
Tổng chi phí thiết bị kỹ thuật    
B. Chi phí vận hành hệ thống thiết bị Đơn vị tính: VND
TT Nội dung Khối lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 Phần mềm có liên quan
2 Thuê hạ tầng kỹ thuật (đường truyền, web hosting,….)
3 Nhân sự
Tổng chi phí vận hành

11. Mẫu bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính [được quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 23đ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ (bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính đính kèm đền án phải thể hiện rõ được tên chuyên mục theo quy định).

12. Cam kết:

– [tên tổ chức, doanh nghiệp] cam kết không sử dụng tên miền www.[…….].vn để thiết lập và cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đồng thời với trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng này.

[tên tổ chức, doanh nghiệp] cam kết chỉ tổng hợp nội dung thông tin từ các nguồn tin chính thức được đăng, phát trên báo chí Việt Nam hoặc trên các trang thông tin điện tử của cơ quan Đảng, nhà nước theo quy định pháp luật về báo chí, sở hữu trí tuệ; không biên tập lại các nội dung thông tin từ các nguồn tin chính thức; không tự viết tin, bài viết để đăng tải hoặc tin, bài viết do tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân khác biên tập để đăng tải trên trang tin điện tử tổng hợp này; không đăng tải ý kiến nhận xét, bình luận của độc giả về nội dung tin, bài được trích dẫn (trừ trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan báo chí).

[tên tổ chức, doanh nghiệp] cam kết đảm bảo đủ năng lực tài chính, nhân sự để thiết lập và vận hành trang thông tin điện tử tổng hợp trong thời gian giấy phép có hiệu lực cũng như nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp không vi phạm các nội dung bị cấm được pháp luật quy định./.

Nơi nhận:

–       Như trên;

–       Giám đốc;

–       Lưu VT, (5).

Người đại diện pháp luật

Ký tên và ghi rõ họ tên

(Nếu không phải Người đại diện pháp luật thì có giấy ủy quyền).

 

*** Lưu ý: Đề án hợp lệ phải được người đứng đầu ký tên, đóng dấu và đóng dấu giáp lai các trang của đề án

>> Xem thêm: Thủ tục xin cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (giấy phép ICP)

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về mẫu đề án thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Giấy phép ICP). Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
0901 752 679