Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần, TNHH 2 thành viên trở lên

Mẫu quyết định thành lập công ty gồm có những nội dung gì? Soạn thảo quyết định thành lập công ty có vai trò quan trọng trọng việc thành lập doanh nghiệp mà chủ sở hữu là tổ chức. Pham Do Law sẽ cung cấp tới bạn đọc các thông tin pháp lý cần thiết về vấn đề này.

Cơ sở pháp lý

  • Luật doanh nghiệp 2020
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Mẫu quyết định thành lập công ty mới nhất

1. Quyết định thành lập công ty cổ phần

TÊN DOANH NGHIỆP (1)

Số:… /QĐ-…….

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH 

(V/v: Thành lập công ty cổ phần)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………..

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

– Căn cứ Điều lệ của Công ty…..;

– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số….. ngày…/…./……

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Góp vốn thành lập Công ty cổ phần ….(2) với các nội dung sau:

1……………………………………..

2……………………………………… (3) 

Điều 2. Điều lệ công ty

………………………………… (4) 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của công ty

………………………………… (5)

Điều 4. Thời gian thực hiện

………………………………… (6)

Điều 5. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận

– Như Điều 5;

– Lưu VP

…………, ngày … tháng … năm …

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

(1) Ghi rõ, đúng tên công ty.

(2) Ghi tên công ty được thành lập mới.

(3) Ghi các thông tin về công ty được thành lập như: địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, thông tin cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật,…

(4) Điền bản Dự thảo điều lệ công ty mới.

(5) Lựa chọn cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần theo khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020.

(6) Hội đồng quản trị họp để thỏa thuận thời gian phân công các phòng ban trong công ty triển khai thực hiện thành lập công ty mới.

2. Quyết định thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

TÊN DOANH NGHIỆP (1)

Số:. /QĐ-…….

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên)

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

– Nghị định 01/2020/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;

– Căn cứ vào Biên bản họp số …/…/BBH ngày …/…/… của ……………. Về việc Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Các thành viên quyết định góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên ……………………………………………… (2) với các nội dung sau:

1. Tên Công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: …

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ……

Tên công ty viết tắt: ……

2. Địa chỉ trụ sở chính: ……

Điện thoại: …. Fax: ……

Email: ……… Website: ……

3. Vốn điều lệ: ….. (3)

4. Ngành nghề kinh doanh (4):

STT

Tên ngành, nghề kinh doanh

Mã ngành

Ghi chú

1.      
2.      

5. Danh sách thành viên góp vốn:

STT Tên thành viên Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức Giá trị phần vốn góp (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có) Tỷ lệ (%) Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) đối với cá nhân; MSDN đối với doanh nghiệp; Số quyết định thành lập đối với tổ chức Ghi chú
1.
2.
           

Điều 2. Người đại diện theo pháp luật

Cử ông/bà: …. làm người đại diện theo pháp luật của công ty, với nội dung cụ thể như sau:

Họ và tên: …… Giới tính: ……

Chức danh: ……

Ngày sinh: ….. Dân tộc: ….. Quốc tịch: ….

CMND số: …….. do …… cấp ngày …..

Hết hạn ngày: …/…/…

Địa chỉ thường trú: ……

Địa chỉ liên hệ: ….

Điều 3. Giao cho ông/bà ……. (5) Thực hiện nhiệm vụ đăng ký thủ tục thành lập lên Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA GÓP VỐN VÀO CÔNG TY (6)

(Ký, ghi rõ họ tên)

THÀNH VIÊN A

THÀNH VIÊN B

(1) Ghi rõ, đúng tên công ty.

(2) Ghi tên công ty được thành lập mới.

(3) Ghi rõ số vốn điều lệ bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp góp vốn bằng tài sản thì ghi rõ thông tin về tài sản đó.

(4) Ghi rõ mã ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.

(5) Ghi tên người được giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục thành lập công ty mới tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

(6) Tất cả các thành viên góp vốn ký vào quyết định thành lập công ty.

Câu hỏi pháp lý thường gặp

Có bắt buộc phải nộp quyết định thành lập công ty cho cơ quan nhà nước không?

Hồ sơ thành lập các loại hình doanh nghiệp được quy định rất cụ thể tại Điều 21 đến Điều 24 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Trong đó, quyết định thành lập công ty của chủ sở hữu không phải là tài liệu bắt buộc phải nộp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Tại sao phải có quyết định thành lập công ty?

Mục đích của quyết định thành lập công ty là đưa ra tuyên bố thành lập một công ty mới. Văn bản này sẽ thể hiện được ý chí của các thành viên hoặc cổ đông trong công ty nhất trí việc thành lập công ty mới là phù hợp với việc kinh doanh của công ty và đúng pháp luật.

Việc thành lập công ty mới trong những công ty có các đồng sở hữu không thể nào do một chủ sở hữu quyết định. Do đó, quyết định thành lập công ty là văn bản thể hiện sự thống nhất ý chí giữa họ. Để tránh tranh chấp hoặc va vấp phải các vấn đề pháp lý về sau thì công ty nên đưa ra quyết định thành lập công ty mới.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Mẫu quyết định thành lập công ty – Mới cập nhật. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

0901 752 679