Pham Do LawPham Do LawPham Do Law
(Tư vấn miễn phí 24/7)
info. phamdo@gmail.com
P. 11, quận Bình Thạnh
Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục xin điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ

Theo pháp luật hiện hành, để lập cơ sở bán lẻ tại Việt Nam thì tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài phải được cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Trong trường hợp, các tổ chức kinh tế này muốn tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất thì trình tự thủ tục xin điều chỉnh tăng diện tích như thế nào? Qua vấn đề trên, Pham Do Law xin đưa ra ý kiến của mình.

Cơ sở pháp lý

Luật Thương mại 2005;

Luật Quản lý ngoại thương 2017;

Luật Đầu tư 2020;

Nghị định 09/2018/NĐ-CP;

Các trường hợp tăng diện đối với cơ sở bán lẻ thứ nhất phải điều chỉnh trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 

Theo quy định tại Điều 31 Nghị định 09/2018/NĐ-CP 02 trường hợp tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất phải điều chỉnh trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ:

Trường hợp 01: Tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại;

Trường hợp 02: Tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại.

Thủ tục pháp lý điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong Trung tâm thương mại 

Các yêu cầu về hồ sơ 

1/ Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định  09/2018/NĐ-CP).

2/ Bản giải trình có nội dung:

Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: địa chỉ của cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;

Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh của cơ sở bán lẻ trong năm gần nhất.

3/ Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh rằng không còn nợ thuế quá hạn.

4/ Bản giải trình việc đáp ứng điều kiện; quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định 09/2018/NĐ-CP. Đó là địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

Thẩm quyền

Thẩm quyền cấp thuộc Sở Công thương tỉnh/ Thành phố trực thuộc trung ương; theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 Nghị định 09/2018/NĐ-CP. Bộ công thương có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến về việc cấp.

1. Cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép kinh doanh; cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.”

Trình tự thủ tục

Hồ sơ 02 bộ gửi đến Cơ quan cấp Giấy phép.

1/ Trong thời hạn 03 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được hồ sơ; Sở Công Thương kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và chưa hợp lệ;

2/ Trong thời hạn 10 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện theo quy định;

Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Công Thương sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

Trường hợp đáp ứng điều kiện; Sở Công Thương sẽ gửi hồ sơ kèm văn bản lấy ý kiến Bộ Công Thương theo điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được hồ sơ; Bộ Công Thương căn cứ vào nội dung quy định tại Điều 25 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP và có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ; trường hợp từ chối thì sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

Trong thời hạn 03 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận từ Bộ Công Thương, Sở Công Thương cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Trường hợp Bộ Công Thương từ chối, Sở Công Thương sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức nộp hồ sơ

Gửi trực tiếp; hoặc qua đường bưu chính; hoặc qua mạng điện tử (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép.

Thời hạn giải quyết

Như vậy, trường hợp hồ sơ hợp lệ và đáp ứng các điều kiện thì doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy phép sau khoảng 20 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan cấp phép nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí và lệ phí 

Không tốn phí và lệ phí.

Thủ tục pháp lý điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại

Các yêu cầu về hồ sơ

1/ Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP ).

2/ Bản giải trình có nội dung:

Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: địa chỉ của cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;

Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh của cơ sở bán lẻ trong năm gần nhất.

3/ Tài liệu của cơ quan thuế minh chứng không còn nợ thuế quá hạn.

Thẩm quyền

Thẩm quyền thuộc Sở Công thương tỉnh/ Thành phố trực thuộc trung ương; theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

1. Cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép kinh doanh; cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.”

Trình tự thủ tục

Hồ sơ 01 bộ gửi đến Cơ quan cấp Giấy phép;

1/ Trong thời hạn 03 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ;

2/ Trong thời hạn 05 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ Cơ quan cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ; trường hợp từ chối sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức nộp hồ sơ

Hồ sơ gửi trực tiếp; hoặc qua đường bưu chính; hoặc qua mạng điện tử (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp phép.

Thời hạn giải quyết

Như vậy, tường hợp hồ sơ hợp lệ và đáp ứng các điều kiện; thì doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy phép sau khoảng 10 ngày làm việc; kể từ ngày cơ quan cấp phép nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí và lệ phí 

Không có phí và lệ phí.

Câu hỏi thường gặp

1/ Trường hợp nào giấy phép lập cơ sở bán lẻ liên quan việc điều chỉnh về tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất bị thu hồi?

Trường hợp giấy phép lập cơ sở bán lẻ liên quan việc điều chỉnh về tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất bị thu hồi nếu rơi vào một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định 09/2018/NĐ-CP:

“2. Giấy phép lập cơ sở bán lẻ bị thu hồi trong các trường hợp sau:

a) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của dự án lập cơ sở bán lẻ, Giấy phép kinh doanh bị thu hồi;

b) Nội dung kê khai trong hồ sơ cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ là giả mạo;

c) Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp quy định phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà không báo cáo Cơ quan cấp Giấy phép;

d) Sau 24 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp quy định phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

đ) Ngừng hoạt động bán lẻ tại cơ sở bán lẻ quá 12 tháng mà không báo cáo Cơ quan cấp Giấy phép;

e) Không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 40 Nghị định này trong 24 tháng liên tiếp;

g) Không gửi báo cáo, tài liệu, giải trình theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 40 Nghị định này sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết hạn yêu cầu.”

Vậy nếu cơ sơ bán lẻ rơi vào các trường hợp nêu trên; cơ sở sẽ bị thu hồi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định pháp luật.

2/ Một doanh nghiệp chưa có giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP. Nhưng đã có giấy phép đăng ký đầu tư. Doanh nghiệp này muốn đề nghị điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất của mình. Như vậy doanh nghiệp này có phải điều chỉnh như thế nào?

Doanh nghiệp đã có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với hoạt động mua bán hàng hóa, hoạt động liên quan trực tiếp đến hàng hóa trước ngày Nghị định 09/2018/NĐ-CP có hiệu lực thì được phép tiếp tục thực hiện các hoạt động này theo hiệu lực của các giấy tờ đã được cấp mà không phải làm thủ tục xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo khoản 1 Điều 50 Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

Xem thêm: Dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa.

Dịch vụ xin điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ của Pham Do Law

Khách hàng cần cung cấp 

1/ Giấy phép lập cơ sở bán lẻ;

2/ Bản giải trình báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh trong một năm gần nhất; Tài liệu của cơ quan thuế minh chứng không còn nợ thuế quá hạn.

Phạm vi công việc

1/ Tạo hồ sơ theo đúng quy định và trình khách hàng ký trong thời gian nhanh nhất.

2/ Sau khi hồ sơ đã được hoàn thiện và được ký kết; chúng tôi sẽ gửi đến cơ quan nhà nước phù hợp.

3/ Trực tiếp theo dõi dữ liệu từ chuyên viên tiếp nhận, hoàn thành các yêu cầu của chuyên viên.

4/ Kiểm tra thông tin của đối tác và nhận kết quả.

5/ Gửi kết quả cho đối tác.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Thủ tục xin điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

0901 752 679