Pham Do LawPham Do LawPham Do Law
(Tư vấn miễn phí 24/7)
info. phamdo@gmail.com
P. 11, quận Bình Thạnh
Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục xin điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ không phải là cơ sở bán lẻ thứ nhất

Theo pháp luật hiện hành, để lập cơ sở bán lẻ tại Việt Nam; thì tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài phải được cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Các tổ chức kinh tế này trong một số trường hợp muốn tăng diện tích cơ sở bán lẻ; thì phải thực hiện các thủ tục xin chấp thuận từ cơ quan nhà nước. Trong trường hợp tăng diên tích cơ sở bán lẻ không phải là cơ sở bán lẻ thứ nhất thì hồ sơ và trình tự như thế nào? Pham Do Law xin đưa ra ý kiến của mình về vấn đề trên.

Nội dung

Cơ sở pháp lý

 • Luật Thương mại 2005;
 • Luật Quản lý ngoại thương 2017;
 • Luật Đầu tư 2020;
 • Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

Quy định của pháp luật về điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ không phải là cơ sở bán lẻ thứ nhất

Cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất theo khoản 9 Điều 3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP là cơ sở bán lẻ được lập ở Việt Nam bởi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ ở Việt Nam; hoặc được lập dưới cùng tên, nhãn hiệu với tối thiếu một cơ sở bán lẻ; do tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có tại Việt Nam.

Xem thêm: Dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa.

Khi doanh nghiệp muốn điều chỉnh tăng điện tích cơ sở bán lẻ; phải có sự chấp thuận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục xin tăng diện tích cơ sở bán lẻ hàng hóa ở cơ quan doanh nghiệp xin giấy phép lập cơ sở bán lẻ hàng hóa.

Hồ sơ xin điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ không phải là cơ sở bán lẻ thứ nhất

Đối với trường hợp nằm trong trung tâm thương mại hồ sơ bao gồm:

1/ Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP ).

2/ Bản giải trình có nội dung:

Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: địa chỉ của cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;

Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh của cơ sở bán lẻ trong năm gần nhất; (nếu đã thực hiện bán lẻ tại Việt Nam hơn 01 năm).

3/ Tài liệu của cơ quan thuế minh chứng không còn nợ thuế quá hạn.

Đối với trường hợp không nằm trong trung tâm thương mại hồ sơ bao gồm:

1/ Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định  09/2018/NĐ-CP).

2/ Bản giải trình có nội dung:

Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: địa chỉ của cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;

Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh của cơ sở bán lẻ trong năm gần nhất (đối với doang nghiệp đã hoạt động bán lẻ tại Việt Nam hơn 01 năm).

3/ Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh rằng không còn nợ thuế quá hạn.

4/ Bản giải trình việc đáp ứng điều kiện; quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định 09/2018/NĐ-CP. Đó là địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

Quy trình điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ không phải là cơ sở bán lẻ thứ nhất

Thẩm quyền

Sở Công thương tỉnh/ thành phố trực thuộc TW.

Trình tự thủ tục

Đối với trường hợp nằm trong trung tâm thương mại

 • Hồ sơ 02 bộ gửi đến Cơ quan cấp Giấy phép;
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ Cơ quan cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ; trường hợp từ chối sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Đối với trường hợp không nằm trong trung tâm thương mại

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được hồ sơ; Sở Công Thương kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và chưa hợp lệ;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện theo quy định;
 • Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Công Thương sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
 • Trường hợp đáp ứng điều kiện; Sở Công Thương sẽ gửi hồ sơ kèm văn bản lấy ý kiến Bộ Công Thương theo điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị định 09/2018/NĐ-CP.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được hồ sơ; Bộ Công Thương căn cứ vào nội dung quy định tại Điều 25 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP và có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ; trường hợp từ chối thì sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận từ Bộ Công Thương; Sở Công Thương cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Trường hợp Bộ Công Thương từ chối, Sở Công Thương sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức nộp hồ sơ

Hồ sơ gửi trực tiếp; hoặc qua đường bưu chính; hoặc qua mạng điện tử (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp phép.

Thời hạn giải quyết

Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đáp ứng các điều kiện thì doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy phép sau khoảng 20 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan cấp phép nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí và lệ phí 

Không tốn phí và lệ phí

Xem thêm: Thủ tục xin gia hạn giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Câu hỏi thường gặp

1/ Giấy phép điều chỉnh về tăng diện tích cơ sở bán lẻ có sai sót về tên doanh nghiệp bị thu hồi?

Khi tên doanh nghiệp bị sai sót trong giấy phép lập cơ sở bán lẻ thuộc quy định tại khoản 1 Điều 26. Trường hợp này doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép lập cơ sở bán lẻ; căn cứ theo Điều 30 Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

2/ Một doanh nghiệp chưa có giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP nhưng đã có giấy đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp này muốn đề nghị điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ của mình theo quy định. Như vậy doanh nghiệp này có phải điều chỉnh theo trình tự nào?

Trường hợp doanh nghiệp chưa có giấy phép lập cơ sở bán lẻ nhưng đã có giấy đăng ký kinh doanh khi có đề nghị điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thì trình tự tủ tục theo Điều 31 và Điều 32 của Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

Dịch vụ xin điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ không phải là cơ sở bán lẻ thứ nhất của Pham Do Law 

Khách hàng cần cung cấp 

1/ Giấy phép lập cơ sở bán lẻ;

2/ Bản giải trình báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh trong một năm gần nhất; Tài liệu của cơ quan thuế minh chứng không còn nợ thuế quá hạn.

Phạm vi công việc

1/ Tạo hồ sơ theo đúng quy định và trình khách hàng ký trong thời gian nhanh nhất.

2/ Sau khi hồ sơ đã được hoàn thiện và được ký kết; chúng tôi sẽ gửi đến cơ quan nhà nước phù hợp.

3/ Trực tiếp theo dõi dữ liệu từ chuyên viên tiếp nhận, hoàn thành các yêu cầu của chuyên viên.

4/ Kiểm tra thông tin của đối tác và nhận kết quả.

5/ Gửi kết quả cho đối tác.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Thủ tục xin điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ không phải là cơ sở bán lẻ thứ nhất. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

0901 752 679