Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục công bố cơ sở thực hành đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh

Hiện nay, nhiều cơ sở khám chữa bệnh có nhu cầu thực hiện công bố cơ sở thực hành. Tuy nhiên thủ tục công bố cơ sở thực hành thực hiện theo quy trình như thế nào thì đây là vấn đề khá vướng mắc đối với các cơ sở khám chữa bệnh. Và để đáp ứng nhu cầu đó; pháp luật cũng quy định về yêu cầu điều kiện; trình tự thủ tục công bố cơ sở thực hành để các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện cho phù hợp và nhanh chóng. Vậy để thực hiện Thủ tục công bố cơ sở thực hành đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh một cách chuẩn xác nhất theo quy định của pháp luật. Pham Do Law xin đưa ra ý kiến của mình đối với vấn đề này.

Cơ sở pháp lý

 • Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009
 • Nghị định 111/2017/NĐ-CP

Điều kiện công bố cơ sở thực hành đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh

Về yêu đối với cơ sở thực hành 

1/ Yêu cầu chung:

 • Phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với chương trình đào tạo thực hành;
 • Có đủ cơ sở vật chất; trang thiết bị để thực hành theo yêu cầu;
 • Có người giảng dạy thực hành đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 111/2017/NĐ-CP;
 • Có thời gian hoạt động chuyên môn liên tục ở ngành/chuyên ngành hướng dẫn thực hành ít nhất 12 tháng.

2/ Yêu cầu đối với cơ sở thực hành là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

 • Phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với chương trình đào tạo thực hành;
 • Có đủ cơ sở vật chất; trang thiết bị để thực hành theo yêu cầu;
 • Có phòng học, phòng giao ban, phòng trực dành cho người học và người giảng dạy;
 • Có người giảng dạy thực hành đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 111/2017/NĐ-CP;
 • Cùng một thời điểm, mỗi phòng, mỗi khoa có không quá 03 người học thực hành trên cùng 01 giường bệnh; hoặc cùng 01 ghế răng;
 • Tổng thời lượng tham gia giảng dạy của tất cả người giảng dạy tối thiểu là 20% và tối đa là 80% của tổng thời lượng chương trình thực hành;

Về yêu cầu đối với người giảng dạy thực hành

1/ Yêu cầu chung:

 • Có văn bằng, trình độ, kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu 12 tháng liên tục phù hợp với trình độ; ngành/chuyên ngành giảng dạy;
 • Trình độ người giảng dạy thực hành không được thấp hơn trình độ đang được đào tạo của người học thực hành;
 • Có chứng chỉ hành nghề; phạm vi chuyên môn phù hợp với chương trình; đối tượng đào tạo thực hành.

2/ Đối với người giảng dạy thực hành ngành, chuyên ngành đào tạo về khám bệnh, chữa bệnh:

Ngoài các yêu cầu chung thì còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

–  Phải có đủ thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi đã có chứng chỉ hành nghề:

 • Đối với đào tạo trình độ sau đại học ít nhất là 36 tháng,
 • Đối với đào tạo trình độ đại học 24 tháng;
 • Đối với trình độ cao đẳng và trung cấp 12 tháng;

– Cùng một thời điểm, một người giảng dạy thực hành chỉ được giảng dạy không được quá 05 người học thực hành đối với đào tạo trình độ sau đại học; đối với đào tạo trình độ đại học không được quá 10 người; đối với đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp không được quá 15 người;

– Đã được bồi dưỡng về phương pháp dạy – học lâm sàng.

Hồ sơ đề nghị công bố cơ sở thực hành

1/ Bản công bố cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe theo mẫu tại Phụ lục số 02 Nghị định số 111/2017/NĐ-CP;

Bản công bố cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành

2/ Các tài liệu gửi kèm để minh chứng cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu (nếu có):

“- Các ngành/chuyên ngành đào tạo thực hành;

– Trình độ đào tạo thực hành;

– Số lượng người đào tạo thực hành tối đa;

– Danh sách người giảng dạy thực hành đáp ứng yêu cầu;

– Danh sách các khoa, phòng tổ chức thực hành;

– Số giường bệnh hoặc ghế răng tại mỗi khoa, phòng;

– Danh mục cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ đào tạo thực hành;” 

Thủ tục công bố cơ sở thực hành đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh

Thẩm quyền giải quyết 

 • Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, thuộc các bộ, ngành ở trung ương thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế;
 • Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thuộc thẩm quyền Bộ chủ quản để tổng hợp gửi Bộ Y tế;
 • Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc thẩm quyền Sở Y tế.

Trình tự thực hiện 

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ;
 • Bước 2: Gửi văn bản công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành về cơ quan có thẩm quyền;
 • Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cập nhật trên cổng thông tin điện tử của mình với cơ sở thực hành đáp ứng yêu cầu hoặc nếu không đồng ý việc tự công bố gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải có văn bản và nêu rõ lý do;
 • Bước 4: Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được văn bản, nếu không có văn bản không đồng ý việc tự công bố thì cơ sở thực hành mới được ký hợp đồng đào tạo thực hành với cơ sở đào tạo;
 • Bước 5: Nhận kết quả.

Cách thức nộp hồ sơ công bố cơ sở thực hành 

Có 02 cách thức nộp hồ sơ:

1/ Nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền;

2/ Nộp qua dịch vụ bưu chính.

Phí và lệ phí 

Không có phí và lệ phí

Thời hạn giải quyết 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Câu hỏi pháp lý thường gặp

1/ Sau khi thực hiện thủ tục này thì được cấp giấy phép hay xem kết quả công bố ở đâu?

Sau khi thực hiện thủ tục này thì kết quả công bố được xem trên cổng thông tin điện tử của chính cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết hồ sơ.

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định 111/2017/NĐ-CP:

“Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành theo dấu bưu điện hoặc dấu công văn đến: cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này có trách nhiệm cập nhật trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan danh sách cơ sở thực hành đáp ứng yêu cầu; trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản không đồng ý việc tự công bố gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và nêu rõ lý do.”

Căn cứ theo quy định nêu trên thì sau khi cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ và cơ sở đó đã đáp ứng yêu cầu thì sẽ cập nhật kết quả trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan đó. Do đó, sau khi thực hiện thủ tục công bố thì xem kết quả trên cổng thông tin của chính cơ quan đó.

2/ Phạm vi quyền và nghĩa vụ cơ sở thực hành là cơ sở khám bệnh chữa bệnh?

Quyền cơ sở thực hành là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

– Được ưu tiên tham gia những dự án đầu tư, chương trình đầu tư trong lĩnh vực y tế, đào tạo nhân lực y tế;

– Được sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở giáo dục (nếu có) trong hoạt động chuyên môn;

– Khi đánh giá chất lượng, xếp hạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có các quyền sau đây :

Người giảng dạy thực hành của cơ sở giáo dục tham gia hướng dẫn thực hành và được bố trí làm công tác khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở thực hành được tính là nhân lực của cơ sở thực hành;

Được tính thành tích nghiên cứu khoa học của người giảng dạy thực hành của cơ sở giáo dục thực hiện tại cơ sở thực hành vào thành tích nghiên cứu khoa học của cơ sở thực hành;

Được tính điểm cao hơn khi xem xét đánh giá chất lượng, xếp hạng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là cơ sở thực hành thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 111/2017/NĐ-CP.

– Quyết định chi trả thù lao, các chế độ khác (nếu có) cho người giảng dạy theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Trách nhiệm cơ sở thực hành là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

 • Bảo đảm các yêu cầu, điều kiện của cơ sở thực hành;
 • Phối hợp với cơ sở giáo dục bảo đảm chất lượng đào tạo thực hành theo đúng chương trình đào tạo thực hành;
 • Xác nhận kết quả cho người học thực hành.
 • Xác nhận quá trình giảng dạy thực hành để xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú và các hình thức thi đua, khen thưởng khác cho người giảng dạy theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Khách hàng cần cung cấp 

1/ Thông tin của cơ sở có yêu cầu công bố cơ sở thực hành;

2/ Các tài liệu gửi kèm để minh chứng cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu (nếu có):

 • Các ngành/chuyên ngành đào tạo thực hành;
 • Trình độ đào tạo thực hành;
 • Số lượng người đào tạo thực hành tối đa;
 • Danh sách người giảng dạy thực hành đáp ứng yêu cầu;
 • Danh sách các khoa, phòng tổ chức thực hành;
 • Số giường bệnh hoặc ghế răng tại mỗi khoa, phòng;
 • Danh mục cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ đào tạo thực hành;

Phạm vi công việc 

 1. Tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến thực hiện thủ tục;
 2. Nhận tài liệu từ quý khách hàng;
 3. Soạn thảo hồ sơ đầy đủ và hoàn chỉnh;
 4. Trực tiếp nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 5. Kiểm tra thông tin của quý khách;
 6. Nhận kết quả và bàn giao kết quả theo đúng thỏa thuận.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Thủ tục công bố cơ sở thực hành đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
0901 752 679