Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục rút giấy phép kinh doanh nhà thuốc hộ kinh doanh cá thể

Thu hồi giấy phép kinh doanh dược là thủ tục được nhiều Hộ kinh doanh (HKD) quan tâm. Để hoàn tất việc ngừng kinh doanh.  HKD cần phải tiến hành các thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Thủ tục rút giấy phép kinh doanh nhà thuốc được luật quy định như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp dưới bài viết sau đây.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Dược 2016
 • Nghị định số 54/2017/NĐ-CP
 • Thông tư 105/2020/TT-BTC
 • Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT

Rút giấy phép kinh doanh nhà thuốc hộ kinh doanh cá thể trong trường hợp nào?

Rút giấy phép kinh doanh có thể xuất phát từ 2 nguyên nhân chính:

– HKD chủ động xin rút Giấy phép kinh doanh (GPKD);

– Cơ quan nhà nước thu hồi GPKD.

Các trường hợp hộ kinh doanh cá thể bị rút, thu hồi GPKD nhà thuốc là:

 1. Chấm dứt hoạt động kinh doanh dược.
 2. Không đáp ứng một trong các Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược quy định tại Điều 33 và Điều 34 của Luật này.
 3. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược được cấp nhưng không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái pháp luật.
 4. Không hoạt động trong thời gian 12 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về dược.

Quy định này được thể hiện tại Điều 40 Luật Dược 2016.

Cần chuẩn bị hồ sơ gì rút giấy phép kinh doanh nhà thuốc hộ kinh doanh cá thể?

Thu hồi giấy phép kinh doanh nhà thuốc khi:

– Có kết luận thanh tra, trong đó có kiến nghị thu hồi/rút GPKD;

– Kể từ ngày phát hiện hộ kinh doanh vi phạm Điều 40 Luật Dược 2016.

Cơ quan quản lý sẽ xem xét và ra văn bản thu hồi.

Trường hợp thu hồi/rút GPKD dược hiện nay không có quy định hồ sơ để HKD nộp đến cơ quan nhà nước.

Nộp hồ sơ gì rút giấy phép kinh doanh nhà thuốc hộ kinh doanh cá thể ở đâu?

Thẩm quyền rút giấy phép kinh nhà thuốc hộ kinh doanh cá thể

Cơ quan cấp giấy phép chính là cơ quan sẽ thu hồi/rút GPKD dược.

Hai cơ quan cấp GPKD dược hiện nay là: Bộ Y tế  và Sở Y tế.

Điều 37 Luật Dược 2016 quy định:

Điều 37. Thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược

1/ Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược đối với cơ sở kinh doanh dược quy định tại các Điểm a, b, c, e, g và h Khoản 2 Điều 32 của Luật này.

2/ Giám đốc Sở Y tế cấp, cấp lại, Điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược đối với cơ sở kinh doanh dược quy định tại Điểm d và Điểm đ Khoản 2 Điều 32 của Luật này.

Thủ tục rút giấy phép kinh doanh nhà thuốc hộ kinh doanh cá thể

Thủ tục thu hồi/rút GPKD dược như sau:

1/ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra trong đó có kiến nghị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc khi phát hiện các trường hợp quy định tại Điều 40 của Luật dược, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phải thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền quản lý; trường hợp không thu hồi phải có văn bản trả lời cho cơ quan kiến nghị thu hồi và nêu rõ lý do;

2/ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, cơ quan ban hành quyết định thu hồi có trách nhiệm:

a) Đăng tải quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị và gửi quyết định này đến Bộ Y tế và các Sở Y tế khác trên phạm vi toàn quốc;

b) Cập nhật thông tin thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

3/ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Bộ Y tế và các Sở Y tế có trách nhiệm đăng tải quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Thủ tục thu hồi GPKD dược được quy định tại Điều 35 NĐ54/2017/NĐ-CP.

Thủ tục rút giấy phép kinh doanh nhà thuốc hộ kinh doanh cá thể

Thủ tục đóng mã số thuế

Hồ sơ đóng mã số thuế của hộ kinh doanh gồm có:

– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực Mã số thuế;

– Quyết định thu hồi GCN đăng ký HKD (bản sao).

Khoản 1 Điều 14 TT105/2020/TT-BTC quy định:

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế là văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCTban hành kèm theo Thông tư này theo quy định tại Điều 38, Điều 39 Luật Quản lý thuếvà các giấy tờ khác như sau:

c) Đối với hộ kinh doanh; cá nhân kinh doanh; địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định tại điểm i Khoản 2 Điều 4 Thông tư này, hồ sơ là: Bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có).

Khoản 4 Điều 39 Luật Quản lý thuế quy định:

Hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm:

a) Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

b) Các giấy tờ khác có liên quan.

Hộ kinh doanh nộp hồ sơ đến Chi Cục thuế quản lý mình để hoàn tất thủ tục đóng MST.

giấy chứng nhận đăng ký thuế

Thủ tục trả giấy phép đăng ký kinh doanh nhà thuốc

Hồ sơ cần chuẩn bị:

+ Thông báo ngưng hoạt động kinh doanh của HKD (theo mẫu)

Khách hàng tham khảo mẫu này tại: Căn cứ Phụ lục III-4 Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

Thông báo ngưng hoạt động kinh doanh của HKD

+ Bản chính GCN ĐKKD.

Thủ tục tiến hành

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ đến Ủy ban nhân dân quận/huyện .

– Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ghi biên nhận. Thu lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định cho người nộp.

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn  để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận kết quả từ Ủy ban nhân dân quận/huyện.

Câu hỏi pháp lý thường gặp

Rút giấy phép kinh doanh của nhà thuốc nhưng mất giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc phải làm thế nào?

Trường hợp mất GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc thì vẫn thực hiện được thủ tục rút giấy phép.

Thuộc trường hợp phải thu hồi giấy phép theo Điều 40 Luật Dược 2016 là HKD sẽ được thực hiện thủ tục rút.

Trường hợp này nếu cần bổ sung giấy tờ chứng minh thì cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn cho HKD.

Trường hợp nào bị từ chối rút giấy phép kinh doanh nhà thuốc?

Luật hiện không quy định cụ thể từng trường hợp sẽ bị từ chối rút giấy phép.

Việc từ chối hay chấp nhận cho rút GPKD nhà thuốc sẽ do cơ quan nhà nước quy định.

Có thể kể đến một số nguyên nhân, cơ quan nhà nước không cho rút/thu hồi giấy phép:

– Chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế;

– Chưa đảm bảo nghĩa vụ thanh toán;

– Đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án/Trọng tài.

Ngoài ra, khoản 1 Điều 35 NĐ54/2017/NĐ-CP quy định:

Điều 35. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra trong đó có kiến nghị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc khi phát hiện các trường hợp quy định tại Điều 40 của Luật dược, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phải thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền quản lý; trường hợp không thu hồi phải có văn bản trả lời cho cơ quan kiến nghị thu hồi và nêu rõ lý do;

Như vậy, nếu bị từ chối thủ tục thu hồi GPKD dược thì cơ quan nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.

Dịch vụ pháp lý của Pham Do Law

Pham Do Law là đơn vị tư vấn pháp lý uy tín trong lĩnh vực doanh nghiệp.

 1. Tư vấn pháp luật về lĩnh vực dược;
 2. Tư vấn về thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh dược;
 3. Thực hiện thủ tục đóng MST;
 4. Thực hiện thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động của HKD;
 5. Thực hiện thủ tục rút giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dược;
 6. Làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục thu hồi GPKD dược;
 7. Hoàn thành và bàn giao giấy xác nhận đã thực hiện xong thủ tục chấm dứt hoạt động cho khách hàng.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Thủ tục rút giấy phép kinh doanh nhà thuốc hộ kinh doanh cá thể Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
0901 752 679