Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục xin cấp giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khí

Giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khí là văn bản do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp cho cơ sở đầu tư kinh doanh khí. Đây là ngành, nghề có rủi ro ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Nhiều người con băn khoăn phải bắt đầu xin cấp Giấy phép an ninh, trật tự như thế nào. Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn về Cấp giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khí. Qua vấn đề trên Pham Do Law xin đưa ra tư vấn cho vấn đề này.

Thủ tục xin cấp giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khí

Cơ sở Pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 96/2016/NĐ-CP;
 • Nghị định 87/2018/NĐ-CP;
 • Nghị định 17/2020/NĐ-CP

Kinh doanh, mua bán khí là hoạt động gì?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 87/2018/NĐ-CP thì khí được hiểu là khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên hóa lỏng và khí thiên nhiên nén.

Cắn cứ vào khoản 5 Điều 3 Nghị định 87/2018/NĐ-CP:

Kinh doanh khí là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các hoạt động: sản xuất, chế biến; xuất khẩu, nhập khẩu; mua bán khí; nạp, cấp khí; tạm nhập tái xuất; cho thuê bồn chứa, chai chứa khí, kho chứa LPG chai, cầu cảng; giao nhận và vận chuyển khí nhằm mục đích sinh lời.

Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí

Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí

Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có cầu cảng hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 05 năm cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng;
 •  Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn;
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;
 • Có chai LPG hoặc hợp đồng thuê chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG kinh doanh LPG chai.

Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh khí qua đường ống ngoài đáp ứng những điều kiện trên còn phải có trạm cấp khí đáp ứng các điều kiện về an toàn theo quy định tại Chương IV Nghị định 17/2020/ND-CP.

Thương nhân sản xuất, chế biến khí

Điều kiện chung đối với thương nhân sản xuất, chế biến khí:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Cơ sở sản xuất, chế biến khí được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;
 • Dây chuyền, máy, thiết bị đã được kiểm định theo quy định;
 • Có phòng thử nghiệm chất lượng khí hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 01 năm của thương nhân, tổ chức có phòng thử nghiệm đủ năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Đối với thương nhân sản xuất, chế biến LNG ngoài các điều kiện chung trên phải có hệ thống bơm, nạp LNG để vận chuyển hoặc có hệ thống thiết bị phục vụ hoạt động hóa khí cung cấp cho khách hàng.

Đối với thương nhân sản xuất, chế biến CNG ngoài các điều kiện chung trên phải có trạm nén khí CNG.

Thương nhân kinh doanh mua bán khí

Điều kiện chung đối với thương nhân mua bán khí:

 • Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí hoặc có chai LPG hoặc hợp đồng thuê chai LPG;
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài đáp ứng những điều kiện trên còn phải có trạm cấp khí đáp ứng các điều kiện về an toàn theo quy định tại Chương IV Nghị định 17/2020/ND-CP.

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LNG ngoài điều kiện chung còn phải đáp ứng phải có trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán CNG ngoài đáp ứng điều kiện quy định là thương nhân và đáp ứng điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Phải có xe bồn CNG, trạm nén CNG, trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Pha chế khí

 • Thương nhân sản xuất, chế biến khí và thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí được thực hiện pha chế khí tại cơ sở sản xuất, chế biến hoặc kho chứa khí của thương nhân.
 •  Thương nhân pha chế khí phải có phòng thử nghiệm chất lượng khí hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 01 năm với tổ chức đủ năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
 • Thương nhân thực hiện pha chế khí phải đăng ký cơ sở pha chế với Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cửa hàng bán lẻ LPG chai

 •  Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có hợp đồng tối thiểu 1 năm bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp cửa hàng trực thuộc của thương nhân.
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Trạm nạp LPG vào chai, xe bồn; trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải. Trạm cấp LPG/LNG/CNG. Trạm nén CNG

 • Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Sản xuất, sửa chữa chai LPG

Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

Có đầy đủ các quy định về an toàn, quy trình chế tạo, quy trình sửa chữa các quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Trang thiết bị kiểm tra đáp ứng yêu cầu kiểm tra an toàn và chất lượng chai LPG sau chế tạo, sửa chữa phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn, gồm:

 • Hệ thống thử áp: Tạo được áp suất không nhỏ hơn 3 MPa;
 •  Hệ thống kiểm tra độ kín khí;
 • Thiết bị kiểm tra không phá hủy;
 • Thiết bị kiểm tra thành phần cơ tính của vật liệu chế tạo chai;
 • Thiết bị đo khối lượng;
 • Thiết bị đo mô men xiết;
 • Thiết bị thử nổ;
 • Thiết bị kiểm tra độ giãn nở thể tích.

Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Sản xuất chai LPG mini

 • Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có đầy đủ các quy định về an toàn, quy trình sản xuất, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm.
 • Có dây chuyền, máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất chai LPG mini theo quy định tại Quy chun kỹ thuật quốc gia.
 •  Có các thiết bị kiểm tra đáp ứng yêu cầu kiểm tra an toàn chai LPG mini theo quy định.
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng xuất, nhập khẩu khí

 • Thương nhân có cầu cảng thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng theo quy định của pháp luật.
 • Cầu cảng thuộc quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

 Kinh doanh dịch vụ cho thuê bồn chứa, kho chứa LPG chai

 • Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê bồn chứa khí: Thương nhân có bồn chứa khí đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.
 • Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê kho chứa LPG chai: Thương nhân có kho chứa LPG chai đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí

 • Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có phương tiện vận chuyển khí được phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định của pháp luật.

Điều kiện xin cấp giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khí

1/  Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2/ Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự không thuộc trường hợp sau đây:

Đối với người Việt Nam:

 • Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.
 • Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia;
 • Các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích;
 • Đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù;
 • Đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ;
 • Đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.
 • Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;
 • Có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định;
 • Đang nghiện ma túy;
 • Đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
 • Đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài:

 • Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

3/ Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Hồ sơ xin giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khí đốt, gas

1/ Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

2/ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ, tài liệu thể hiện ngành nghề kinh doanh mà cơ sở kinh doanh đang hoạt động và muốn đăng ký ghi trong Giấy chứng nhận ANTT.

3/ Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy

Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP;

Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP;

Lưu ý:

 • Tài liệu này áp dụng đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản hàng hoá, nguyên liệu của cơ sở kinh doanh;
 • Đối với các cơ sở kinh doanh không có kho chứa nguyên liệu hoặc sản phẩm theo quy định thì phải có hợp đồng thuê kho đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy như trên.

4/ Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về ANTT của cơ sở kinh doanh

 • Đối với người Việt Nam ở trong nước: Phiếu lý lịch tư pháp; Bản khai lý lịch và phải được xác nhận trong các trường hợp sau:
  • Người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội: Phải có xác nhận của các cơ quan, tổ chức đó;
  • Các đối tượng còn lại: Có xác nhận của UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
 • Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài
  • Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam.

Thủ tục cấp giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khí đốt, gas

Cơ quan có thẩm quyền

Công an cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trình tự nộp hồ sơ

Bước 1: Nộp hồ sơ: Cơ sở kinh doanh nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Bước 3: Nhận kết quả

 • Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
 • Trong trường hợp từ chối cấp, trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải có văn bản trả lời cơ sở kinh doanh, nêu rõ lý do

Cách thức nộp hồ sơ

Phí và lệ phí

Phí giải quyết: 300.000 đồng (theo Thông tư 218/2016/TT-BTC)

Câu hỏi pháp lý thường gặp

Kinh doanh khí gây cháy nổ thì có là căn cứ để bị thu hồi giấy phép về an ninh trật tự không?

Căn cứ Điều 18 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định về thu hồi giấy phé an ninh trật tự. Không quy định về việc kinh doan khí gây cháy nổ là căn cứ để thu hồi giấy phép về an ninh trật tự.

Sau khi nhận được giấy phép an ninh trật tự, cơ sở kinh doanh khí cần có trách nhiệm gì?

Ngoài các trách nhiệm chung được quy định tại điều 36 Nghị định 96/220/ND-CP. Cơ sở kinh doanh khí cần tuân thủ những quy định như sau:

 • Ban hành nội quy phòng cháy và chữa cháy, niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc
 • Chấp hành đúng các quy định về an toàn phòng chống cháy, nổ.
 • Thực hiện đúng, đầy đủ các quy trình trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển hàng hóa có nguy cơ cháy, nổ cao.

Trường hợp nào cơ sở kinh doanh khí bị từ chối cấp phép về an ninh trật tự?

Trong luật không quy định các trường hợp cơ quan có thẩm quyền từ chối cấp phép về an ninh trật tự. Nhưng tại Nghị định 96/2020/ND-CP, nêu rằng nếu cơ quan có thẩm quyền từ chối cấp giấy phép thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản. Để tránh bị từ chối thì quý khách có thể lưu ý những điều sau:

 • Kiểm tra các tài liệu cần nộp đầy đủ để tránh khi kiểm tra chuyên viên yêu cầu bổ sung
 • Kiểm tra tính hợp pháp của các tài liệu
 • Có thể sử dụng dịch vụ tư vấn Cấp giấy chứng nhận an ninh trật tự của PHAM DO LAW để được tư vấn kỹ về quy trình. Tránh có thiếu xót trong quá trình nộp giấy tờ.

Cơ sở kinh doanh khí bị thu hồi giấy phép về phòng cháy chữa cháy có bị thu hồi giấy phép về an ninh trật tự hay không?

Căn cứ theo Điều 18 Nghị định 96/2020/ND-CP  thì sau khi thu hồi. Cơ quan Công an phải có văn bản thông báo cho cơ quan có thẩm quyền cho phép cơ sở kinh doanh hoạt động.

Không có quy định nào quy định về việc cơ sở kinh doanh khí bị thu hồi giấy phép về phòng cháy chữa cháy có bị thu hồi giấy phép về an ninh trật tự. Nên cơ sở sẽ không bị thu hồi giấy phép về an ninh trật tự.

Dịch vụ xin cấp giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khí

Khách hàng cần cung cấp

 • Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh
 • Bản sao các giấy tờ pháp lý cá nhân
 • Các tài liệu liên quan tới vụ việc như danh sách thành nhân viên, bản sao giấy tờ chứng minh điều kiện phòng cháy chữa cháy, …

Phạm vi công việc

 • Tư vấn toàn bộ thủ tục liên quan đến việc cấp giấy phép an ninh trật tự cho khách hàng
 • Soạn thảo hồ sơ theo thông tin khách hàng cung
 • Nộp và nhận giấy phép giúp khách hàng
 • Giao giấy phép tận tay khách hàng
 • Hỗ trợ khách hàng khi có vướng mắc trong quá trình xin giấy

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Thủ tục giấy phép an ninh trật tự kinh doanh khí. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
0901 752 679