Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp là một bước quan trọng khi thành lập công ty. Để đưa ra lựa chọn chính xác, cần chú ý đến ưu và nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ. Cá nhân tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Ưu điểm loại hình doanh nghiệp tư nhân

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Chế độ trách nhiệm vô hạn tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng.
 • Giúp doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác;
 • Có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác.

Nhược điểm loại hình doanh nghiệp tư nhân

 • Rủi ro cao vì phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình;
 • Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân;
 • DNTN không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần;
 • Không được phát hành chứng khoán, cũng như bán phần vốn góp cho cá nhân hoặc tổ chức khác.

Công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu theo LDN 2014. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Ưu điểm loại hình doanh nghiệp công ty TNHH 1 thành viên

 • Công ty TNHH có tư cách pháp nhân, ít rủi ro vì chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý công ty tinh gọn, hiệu quả, chủ sở hữu có quyền quyết định cao nhất;
 • Có quyền chuyển nhượng vốn cho cá nhân hoặc tổ chức khác.

Nhược điểm loại hình doanh nghiệp công ty TNHH 1 thành viên

 • Không được phát hành cổ phiếu, trái phiếu để huy động vốn;
 • Khi huy động vốn bằng cách chuyển nhượng vốn cho cá nhân hoặc tổ chức thì phải làm thủ tục chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc CTCP.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH có hai thành viên trở lên là doanh nghiệp mà thành viên chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là 02 và tối đa không vượt quá 50.

Ưu điểm loại hình doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên

 • Các thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp nên ít gây rủi ro cho người góp vốn;
 • Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

Nhược điểmloại hình doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên

 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần;
 • Bị giới hạn thành viên góp vốn, không quá 50 thành viên.

Công ty hợp danh

Là doanh nghiệp phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung và được gọi là thành viên hợp danh. Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

Ưu điểm loại hình doanh nghiệp CTHD

 • Có tư cách pháp nhân.
 • Công ty có hai chế độ trách nhiệm: TNHH (đối với thành viên góp vốn) và trách nhiệm vô hạn bằng tài sản của mình (với thành viên hợp danh), vì vậy có sự tin tưởng đối tác, khách hàng;
 • Việc điều hành quản lý công ty không quá phức tạp do số lượng các thành viên ít và là những người có uy tín, tuyệt đối tin tưởng nhau.

Nhược điểm loại hình doanh nghiệp CTHD

 • Không được phép phát hành cổ phần để huy động vốn;
 • Thành viên hợp danh muốn chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác thì cần được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

Công ty cổ phần

CTCP là loại hình công ty có số lượng thành viên tối thiếu là 03. Thành viên góp vốn được gọi là cổ đông. Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ phần được thành lập và tồn tại độc lập.

Ưu điểm loại hình doanh nghiệp CTCP

 • Công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi do của các cổ đông không cao;
 • Được phát hành chứng khoán nên khả năng huy động vốn lớn;
 • Không giới hạn số lượng cổ đông tham gia góp vốn;
 • Việc mua bán, chuyển nhượng vốn dễ dàng;
 • Phạm vi đối tượng được tham gia là rất rộng.

Nhược điểm loại hình doanh nghiệp CTCP

 • Cơ cấu, tổ chức của công ty khá phức tạp vì vậy việc quản lý cũng phức tạp;
 • Những vấn đề về kế toán, thuế bị kiểm soát chặt chẽ bởi quy định của pháp luật;
 • Khả năng bảo mật trong kinh doanh bị hạn chế do phải công khai báo cáo với các cổ đông.

Dịch vụ tư vấn thành lập mới doanh nghiệp của PhamDoLaw

 • Thành lập doanh nghiệp tư nhân.
 • Thành lập công ty TNHH một thành viên.
 • Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 • Thành lập công ty cổ phần.
 • Thành lập công ty hợp danh.
 • Thành lập chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh.

PhamDoLaw luôn tự hào là công ty cung cấp dịch vụ thành lập mới doanh nghiệp. Với kinh nghiệm đó, chúng tôi tự tin cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
0901 752 679