Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục thành lập trung tâm kỹ năng sống

Trong xã hội hiện nay, nhiều bậc phụ huynh không chỉ quan tâm đến giáo dục trên trường; mà còn quan tâm đến giáo dục kỹ năng sống cho con mình. Việc giáo dục kỹ năng sống sẽ giúp các em định hình được những thói quen; hành vi lành mạnh; thái độ tích cực trong cách ứng xử các tình huống của mình trong đời sống xã hội. Chính ví thế, nhiều doanh nghiệp đã thành lập trung tâm kỹ năng sống để đáp ứng nhu cầu trong xã hội. Vậy việc thành lập phải thực hiện thủ tục như thế nào để phù hợp với quy định của pháp luật? Qua vấn đề trên Pham Do Law xin đưa ra ý kiến của mình đối với vấn đề này.

Cơ sở pháp lý quy định về việc thành lập trung tâm kỹ năng sống

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Thông tư 04/2014/TT-BGDDT;

Trung tâm kỹ năng sống là gì?

Là nơi giáo dục những kỹ năng, nơi được trải nghiệm thực tế các tình huống xảy ra trong đời sống xã hội hàng ngày. Và cũng là nơi giáo dục nhân cách cho người học, nâng cao kiến thức xã hội. Từ đó, giúp cho người học định hình được hành vi của mình, có thái độ tích cực hơn trong cách xử lý các tình huống xảy ra thường ngày. Và nội dung giáo dục phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của từng độ tuổi của người học; phù hợp với những đạo lý; thuần phong mỹ tục của Việt Nam và không trái với quy định pháp luật.

Nguyên tắc hoạt động của trung tâm kỹ năng sống?

Căn cứ quy định Điều 3 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT, nguyên tác hoạt động trung tâm kỹ năng sống được quy định như sau:

“1. Hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa góp phần củng cố; nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách cho người học; có nội dung phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý người học, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

2. Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về các nội dung giáo dục, chất lượng giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa.

3. Không vi phạm Quy định về dạy thêm, học thêm.

4. Người học tham gia trên tinh thần tự nguyện.” 

Điều kiện mở trung tâm đào tạo kỹ năng sống

Về cơ sở vật chất

 • Phải có phòng học;
 • Phòng học phải có đầy đủ chức năng ánh sáng;
 • Các yêu cầu về vệ sinh trường học phải được đảm bảo theo đúng quy định;
 • Thiết bị dạy học phải được đảm bảo an toàn; phù hợp với hoạt động tâm lý, lứa tuổi người học và nội dung dạy học.

Điều kiện về giáo viên, báo cáo viên và huấn luyện viên

 • Đảm bảo phải đủ điều kiện về sức khỏe;
 • Phẩm chất đạo đức phải tốt, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên;
 • Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, am hiểu các lĩnh vực về kỹ năng sống hoặc các hoạt động giáo dục có liên quan khác.

Điều kiện về giáo trình, tài liệu

 • Có đầy đủ các giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; phê duyệt;
 • Trường hợp giáo trình tự xây dựng hoặc tự lựa chọn phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động chấp thuận;
 • giáo trình, tài liệu phải đảm bảo yêu cầu; có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam; không được trái với quy định của pháp luật.

Hồ sơ xin thành lập trung tâm dạy kỹ năng sống

1/ Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống; hoạt động ngoài giờ chính khóa. Nội dung phải nêu rõ: “mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm, tổ chức bộ máy, tài chính và các nguồn lực khác; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;”.

2/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy phép kinh doanh);

3/ Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

4/ Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện;

Quy trình xin thành lập trung tâm kỹ năng sống

Cơ quan có thẩm quyền

 • Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo đối với các đơn vị quy định tại mục b, khoản 2, Điều 1 tại Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT;
 •  Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng đối với đơn vị thuộc trường hoạt động trong khuôn viên của trường.

Trình tự thực hiện

Bước 1: phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 có đăng ký ngành nghề phù hợp với những nội dung cần xin giấy phép; và phải đáp ứng các điều kiện hoạt động (như điều kiện về cơ sở vật chất; điều kiện về giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên; điều kiện về giáo trình, tài liệu) được quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT.

Bước 2: doanh nghiệp cần phải xin cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài giờ chính khóa được quy định rõ tại Điều 7 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT, với nội dung như sau:

“a) Đơn vị lập hồ sơ xin cấp phép gửi cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện hoạt động để quyết định cấp phép hoặc không cấp phép. Trường hợp không đồng ý cấp phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.” 

Cách thức thực hiện

Hồ sơ xin cấp phép được gửi trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép bao gồm: Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo; Hiệu trưởng các trường Đại học, cao đẳng. 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ bao gồm cả thời gian thẩm định hồ sơ, thời gian thẩm định các điều kiện hoạt động.

Kết quả

Sau khi cơ quan có thẩm quyền cấp phép tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện hoạt động để quyết định cấp phép hoặc không cấp phép cho cơ sở đó. Trường hợp không đồng ý cấp phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chế độ báo cáo

Các cơ sở giáo dục, đơn vị có trách nhiệm:

“a) Thực hiện 3 công khai theo quy định hiện hành;

b) Tổ chức hoạt động kế toán theo đúng quy định của Luật Kế toán;

c) Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.” 

Câu hỏi pháp lý thường gặp

Chương trình giáo dục nước ngoài khi chưa qua phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền có được đưa vào thử nghiệm tại trung tâm kỹ năng sống?

Chương trình giáo dục nước ngoài không được đưa vào thử nghiệm tại trung tâm kỹ năng sống khi chưa qua phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP thì chương trình giáo dục nước ngoài được phép giảng dạy ở Việt Nam nếu đáp ứng những yêu cầu sau:

1/ Phải được kiểm duyệt chất lượng giáo dục ở nước sở tại hoặc được cơ quan sở tại công nhận về chất lượng giáo dục; 

2/ Phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ;

3/ Phải đảm bảo tính tự nguyện tham gia và không gây quá tải cho người học; 

Do đó, việc đưa chương trình giáo nước ngoài vào thử nghiệm cần phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, vì nó có thể ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của nước ta, hoặc chương trình đó có thể không phù hợp với nền văn hóa của Việt Nam.

Người cấp phép không đúng thẩm quyền, trung tâm cần xử lý như thế nào?

Trong trường hợp cấp phép không đúng thẩm quyền thì trung tâm đó sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT, thì trung tâm kỹ năng sống sẽ bị đình chỉ hoạt động trong các trường hợp sau đây:

a) Không thực hiện đúng các nội dung đã cam kết, đăng ký với cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp phép, xác nhận đăng ký hoạt động;

b) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ;

c) Người cấp phép không đúng thẩm quyền;

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Nếu như cấp phép không đúng thẩm quyền thì sẽ ảnh hưởng đến việc quản lý, kiểm soát hoạt động của các trung tâm trên địa bàn. Và khi việc quản lý, kiểm soát không được nghiêm khắc thì có thể nội dung giáo dục của một số trung tâm không phù hợp với nội dung đã đăng ký; hoặc có thể không phù hợp với thuần phong mỹ tục, quy định của pháp luật. Từ đó, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo; ảnh hưởng đến kỹ năng sống, hành vi, thái độ của người học và cả những hệ lụy sau này.

Trường hợp nào trung tâm sẽ bị thu hồi giấy phép?

Trung tâm sẽ bị thu hồi giấy phép trong các trường hợp sau đây:

“a) Không triển khai hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trong thời gian 12 tháng liên tục;

b) Có hành vi gian lận để được cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.”

Dịch vụ thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng sống của Pham Do Law

Hồ sơ khách hàng cần cung cấp

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy phép kinh doanh);
 2. Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;
 3. Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện;.

Dịch vụ pháp lý của Pham Do Law

 • Tư vấn các thủ tục, vấn đề liên quan đến thủ tục thành lập Trung tâm kỹ năng sống;
 • Nhận tài liệu từ quý khách hàng;
 • Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh để thực hiện thủ tục;
 • Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Đồng hành cùng quý khách hàng trong quá trình thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế tại trung tâm;
 • Nhận kết quả và bàn giao bản gốc cho quý khách hàng.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Thủ tục thành lập trung tâm kỹ năng sống. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
0901 752 679